Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Geçici Araç İthalatı / Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının Türkiye'ye Girişi , 12.08.2011

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade edilerek Türkiye'ye getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler, 1.3.2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği ile hüküm altına alınmıştır. Sözkonusu tebliğe Başbakanlığın http://rega.basbakanlik.gov.tr/ internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

Buna göre, Türkiye'ye getirilen özel kullanıma mahsus taşıtlara herhangi bir 12 aylık dönemde 180 günlük süre verilir. Yurtdışında yaşayıp emekli olanların (mamlulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dahil) emekli olduklarını gösterir ilgili ülke sosyal güvenlik kurluşlarınca verilen belgenin Türkçe tercümesinin elçilik, konsolosluk, veya noterlikçe onaylı bir örneğinin ibrazı halinde taşıtları için 1 yıl süre verilir. Yurda taşıt sokmak istedikleri tarih itibariyle son 6 ayını kesintisiz olarak Türkiye gümrük bölgesi dışuında geçirmediği anlaşılan kişinin ve taşıtın Türkiye'de kaldığı süreler düşüldükten sonra arta kalan süre verilir. Yurtdışına çıkış yapan kişiler en az 6 ay süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları halinde aynı kapsamda yeniden araç getirebilirler.

 

Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekaleten getirilmesi durumunda elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekaletnamelerin yanı sıra ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarınca onaylanmış olan gerçek kişilerin kendi aralarında düzenledikleri, Uluslararası Tur İttifakı ( AIT ) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu ( FIA ) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen, otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekaletnameler ile kiralanmak suretiyle ( Rent a car ) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgelerin Türkçe tercümeli örnekleri kabul edilerek taşıtın girişine izin verilir ve söz konusu belge örnekleri alınarak ilgili gümrük idaresinde muhafaza edilir.

 

Taşıtların herhangi bir nedenle sahibi tarafından yurtdışı edilememesi ya da taşıtını gümrük idaresine veya Gümrükçe izin verilen yerlere bırakarak yurtdışına çıkış yapan kişinin Türkiye’ye geri dönememesi hallerinde taşıtın usulüne uygun vekâletname ile yetkilendirilen başka bir şahıs tarafından Transit Rejimi hükümleri çerçevesinde yurtdışı edilmesine izin verilir.

 

Turistik kolaylıklardan istifade edilerek 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtların, taşıtı getiren şahıs dışında geçerli bir vekâletname ile yetkilendirilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik başka bir şahıs tarafından yurtdışı edilmesine izin verilir.

 

Bu şekilde yapılan devir işlemlerinde taşıta verilecek sürenin hesabında; taşıtın girişi sırasında verilen süreden arta kalan süre ile devralacak şahıs için Tebliğin 8 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak hesaplanacak süre arasında daha kısa olanı dikkate alınır. Devralan şahsın taşıt kullanma hakkının olmadığının anlaşılması halinde en çok 7 gün süre verilerek taşıtın yurtdışı edilmesi sağlanır.

 

Devir işlemi, Taşıt Takip Programında taşıtın ilk girişine ilişkin kaydın kapatılması ve devralan şahıs adına yeni giriş işleminin kaydedilmesi suretiyle sonuçlandırılır.

 

Taşıt sahibinin ölümü halinde, mahkeme kararı ile tespit edilen varisleri tarafından yurtdışı edilmek istenilmesi halinde, ayrıca herhangi bir vekaletname aranmaz.