Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türk Vatandaşı ile Evlenme Nedeniyle Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Yönetmelik , 24.08.2011

25.05.2004 tarih ve 25471 sayılı Resmi Gazete

Yönetmelikler

Türk Vatandaşı ile Evlenme Nedeniyle Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanmalarına İlişkin Yönetmelik

Karar Sayısı : 2004/7275

Ekli “Türk Vatandaşı ile Evlenme Nedeniyle Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanmalarına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 16/4/2004 tarihli ve 927 sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun değişik 5 inci ve ek 1 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Türk Vatandaşı ile Evlenme Nedeniyle Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 

Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanmalarına İlişkin Yönetmelik

 

Amaç

 

Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı, evlenme nedeniyle Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 

Başvuru ve aranan şartlar

 

Madde 2- Evlenme nedeniyle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar, en az üç yıldan beri evli olmaları ve evliliklerinin hali hazırda devam ediyor olması kaydıyla yurt içinde ikamet ettiği yerin en büyük mülki idare amirliklerine, yurt dışında ise Türk Konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabilirler.

Başvuru sonucunda Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda yukarıdaki şartlarla birlikte aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Mücbir sebepler dışında fiilen bir arada yaşamak,

b) Fuhuş yapmak, fuhşa aracılık etmek veya fuhşa zorlamak, kadın ticareti yapmak gibi herhangi bir faaliyet içinde bulunmamak,

c) Kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak açısından sakıncalı olmamak.

Başvuruların değerlendirilmesi

Madde 3- Üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve bu sürenin bitimi tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancıların form dilekçelerine aşağıda belirtilen belgeler eklenerek müracaat makamları tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilir:

a) Açıklamalı aile nüfus kayıt örneği,

b)Halen vatandaşı oldukları ülke makamlarınca verilmiş kimliğini ispatlayan bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

c)Yabancı hakkında yapılacak olan inceleme ye araştırma formu dayanakları.

Şayet, Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, evlenmekle asli vatandaşlığını kaybetmiş ise ya da kaybediyorsa, bu hususu ispatlayan kendi ülkesi yetkili makamlarından alınacak bîr belgenin usulüne göre tasdik edilmiş noter onaylı Türkçe tercümesi ile durum İçişleri Bakanlığına intikal ettirilir. Bakanlıkça verilecek karara göre, kişi hakkında gerekli işlem yapılır,

İnceleme ve soruşturmada usul

Madde 4- Yurt içinde, yabancının ikamet ettiği yer güvenlik birimlerince, yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerince gerekli araştırma ve soruşturma yapılır. Araştırma ve soruşturma formlarının şekli ve içeriği İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; aranılan şartları taşıdıkları anlaşılan kişiler bu durumun tespitine ilişkin verilecek karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanırlar. Söz konusu şartları taşımayanların talepleri reddedilir.

Evliliğin iptalinde hüsnüniyetin korunması

Madde 5- Türk vatandaşı ile evlenme nedeniyle Türk vatandaşlığını kazananlar, "evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde, akitte hüsnüniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. Butlanına karar verilmiş evlenmeden olan çocuklar, ana ve babalarının hüsnüniyetli olup olmadıklarına bakılmaksızın Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin usul ve esaslar

Madde 6- Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, müracaat makamlarına başvurarak Türk vatandaşı olmak istediklerini beyan ettikleri takdirde, Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanırlar. Müracaat makamları yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri, yurt içinde ise valiliklerdir.

Bu madde gereğince Türk vatandaşlığını kazanmak isteyenlerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat makamlarına birer dilekçe ile başvurmaları gerekir:

a)Hangi tarihte ve hangi nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını kazandıklarını gösterir belge,

b)Evli iseler esinin, varsa reşit olmayan çocuklarının kimlikleri ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin örnekleri.

Tamamlanan dosya, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genci Müdürlüğüne gönderilir.

Yapılan inceleme sonucunda, Türk vatandaşlığını kazandığı anlaşılan kişiler ile birlikte işlem gören küçük çocuklarının adına "Kanun Yoluyla Türk Vatandaşlığım Kazanma Bildirim Formu" düzenlenir. Bu formlara dayanılarak Ankara İli Altındağ İlçesi Nüfus Müdürlüğünde tutulan "Konsolosluklar Kütüğüne" tescil edilir. Şayet bu kişiler bir Türk vatandaşı ile evli iseler, eşlerinin kayıtlı olduğu yere tescil edilirler.

Yürürlük

Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür