Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Triptik Ve Gümrüklerden Geçiş Karnesi Olmadan Getirilen Taşıtlar Hakkında İşlemler , 24.08.2011

Triptik Ve Gümrüklerden Geçiş Karnesi Olmadan Getirilen Taşıtlar Hakkında İşlemler

Asıl İkametgahı Yabancı Ülkede bulunan Türk veya Yabancı Uyruklu Turistlerin beraberlerinde getirdikleri Özel Karayolu Taşıtlarını [Otomobil, minibüs, steyşın vagon, pano, bisiklet, motosiklet, trisiklet (Üç tekerlekli motosiklet), midibüs, otokar, römork, karavan ve benzeri] Triptik, Gümrüklerden Geçiş Karnesi vb. belgeleri ibraz zorunluluğu olmadan, yalnızca, Mülkiyet Belgesi, (Ruhsatname) ibraz edilmek koşulu ile Taşıt Giriş Çıkış Formu doldurulmak ve taşıtın pasaporta işlenmesi suretiyle Türkiye’ye sokulmasına izin verilmektedir.

Taşıtların Yurtta Kalma Süresi Ve Süre Uzatımları

Bu şekilde Yurda giriş işlemi yapılan taşıt Turistik Kolaylıklardan yararlanmak suretiyle, bir yılda en fazla 6 ay Türkiye’de kalabilir. Mücbir sebebe dayanılarak (Taşıtın arızalanması taşıt sürücüsünün hastalanması vb.) durum ilgili Makamlarca onaylanmış bulunan belge ibraz edilmek koşulu ve mazeretin ilgili gümrük idarelerince uygun bulunması durumunda taşıtın Yurtta kalma süresi uzatılabilir.

Süresi İçerisinde Çıkarılmayan Taşıtlar Hakkında Yapılan İşlemler Yurtta kalma süresinin sona ermesinden sonra yurt dışı edilmediği anlaşılan taşıtlar hakkında 1615 sayılı Gümrük Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca taşıtın yurtta kalma süresinin bittiği tarihten itibaren en çok 6 ay içerisinde;

a. Gümrük vergilerinin tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilmesi için İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü;

b. Hileli yollarla Trafiğe tescil edilmemesi ve Türkiye içerisinde yakalanarak en yakın gümrük idaresine teslim olunması ve taşıt sahibinin isminin Hudut Polisince takip fişlerine geçirilmesinin temini için İçişleri Bakanlığı;

c. İlgililer hakkında Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatına göre gerekli Kambiyo Takibatının yapılması hususunda taşıtın giriş yaptığı Gümrüğe en yakın Kambiyo Müdürlüğü nezdinde Kambiyo Takibatı;

Başlatılarak gerekli kovuşturmalar yürütülmektedir.

Türkiye’ye Çalışmak, Tektik ve Tahsil Yapmak Amacıyla Gelen

Türkiye’ye geçici ve belirli bir süre çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak amacıyla gelen Yabancıların beraberlerinde; veya, en son gelişlerine nazaran, kendilerinden 2 ay önce veya 6 ay sonraki süreler içerisinde getirdikleri veya getirecekleri, otomobil, minibüs, karavan ve motosikletler bu kısımdaki esaslardan yararlanmak suretiyle Türkiye’ye getirilebilirler.

Kimler Taşıt Getirebilir

A. Taşıt Getirebilecek Şahıslar:

Yabancı Uyruklu olup, Türkiye’ye belirli ve geçici bir süre için;

a. Çalışmak (Elçilik, Konsolosluk, Uluslararası Kuruluşlardaki Diplomatik statüyü haiz ve idari-teknik statüyü haiz olmayan memurlar, Yabancı İşçi İrtibat Bürolarında çalışan Yabancı Uyruklu şahıslar ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer Hükümetler arasında yapılan Teknik İşbirliği veya benzeri Anlaşmalar uyarınca gelen Yabancı Uyruklu Uzmanlar dahil)

b. Tetkikte bulunmak,

c. Tahsil yapmak, üzere gelen şahıslar bu kısımdaki kolaylıklardan yararlanarak Yurda taşıt getirebilir.

B. Taşıt Getiremeyecek Şahıslar:

a. Türkiye’de yerleşmiş bulunan Yabancı Uyruklular,

b. Kamu ve Özel Kuruluşlarda daimi olarak çalıştırılan Yabancılar,

c. Türkiye’de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı erkekle evli bulunan Yabancı Uyruklu Kadınlar,

d. 2527 sayılı Yasa Hükmünden Yararlanan Türk soylu kişiler,

e. 403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nun Değiştirilmesine Dair 4112 sayılı Yasanın amir hükmü uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulundan ‘Çıkma İzin Belgesi’ almak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığını kaybeden şahıslar.

Ne Tür Belgeler Düzenlenir

Bu kısımdaki kolaylıklardan yararlanarak Türkiye’ye taşıt getirecek Yabancı Uyruklu şahısların taşıtları için;

1. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumundan alınacak ‘Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi’,

2. Türkiye’deki Elçilik, Konsolosluk veya benzeri Uluslararası kuruluşlarda çalışan Yabancı Uyruklu diplomatik ve idari teknik statüye haiz bulunmayan şahısların taşıtları için, sahiplerinin beyanlarını ve bizzat Elçi veya uluslararası kuruluş temsilcisinin imzaladığı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının onayladığı ‘Geçici Kabul Giriş Beyannamesi ve Taahhütnamesi’,

3. Türkiye’de bulunan Yabancı İşçi İrtibat Bürolarında çalışan Yabancı Uyruklu şahısların taşıtları için, sahiplerinin beyanlarını ve bizzat İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü veya vekilinin imzaladığı ‘Geçici kabul Giriş Beyannamesi ve Taahhütnamesi’,

4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer Hükümetler arasında Teknik İşbirliği veya benzeri Anlaşmalar çerçevesinde gelen Yabancı Uyruklu Uzmanların taşıtları için sahiplerinin beyanlarını ve çalıştığı Kuruluşun başında bulunan tam yetkili şahsın imzaladığı ‘Geçici Kabul Giriş Beyannamesi ve Taahhütnamesi’,

5. Özel Sektörde çalışacak Yabancı Uyruklu şahıslar için resmi makamlardan alınacak ‘Çalışma İzin Belgesi’,

6. Türkiye’ye tetkik ve tahsilde bulunmak üzere gelen Yabancı Uyruklu şahıslardan öğrenim yapmakta oldukları Üniversitelerce tanzim olunan ‘Öğrenim Belgesi’,

7. Türkiye’ye çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak üzere gelen Yabancı Uyruklu şahıslar için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce tanzim olunan ‘İkamet Tezkeresi’,

8. Tahsil yapmak için gelen Yabancı Uyruklu öğrencilerden ve ayrıca Türkiye’deki resmi kuruluşlardan bağlı bulunduğu öğrenci müfettişliğinden, mensup olduğu Elçilikten veya Türkiye’de ikamet eden ve Gümrük İdaresince yapılacak araştırmada güvenilir olduğuna kanaat getirilen iki Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı şahıs tarafından müşterek olarak verilecek noterden tasdikli (Taahhütname)

9. Tetkik için gelen Yabancı Uyruklu şahıslardan, durumu ilgili makamlardan veya mensup olduğu Elçiliklerden alacağı belge ile tevsik edilmek şartıyla alınacak bir nüsha ‘Taahhütname’,

10. Türk veya Uluslararası Makamlardan alınmış bulunan ‘Taşıt Sürücü Belgesi’,

Aranılır.

Taşıtlar Türkiye’de Ne Kadar Kalabilir

Yukarıdaki belgelerden durumu ile ilgili olanları tamamlayan Yabancı Uyruklu şahıslar ikametlerinin ya da çalıştığı iş yerinin en yakınındaki Gümrükler Başmüdürlüklerine başvurur ve Başmüdürlüğünün görevlendireceği Gümrük İdaresinde işlemlerini tamamlayarak İl Emniyet Müdürlüğüne (Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü) başvurarak işlemlerini tamamlarlar.

Bu tür taşıtlar Türkiye’de en fazla 2 yıl kalabilirler.

Bu Taşıtların Süre Uzatımları

İlgilinin Türkiye’deki görevinin devam ettiğinin belgelenmesi halinde bu süre;

1. Taşıt, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile Türkiye’ye getirilmiş ise, süre uzatımı isteğinin Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu aracılığı ile Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) yapılması,

2. Şahıs;

a. Elçilik, konsolosluk veya uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomat veya idari teknik personel olmayan memur ise Dışişleri Bakanlığı,

b. Türkiye’de bulunan Yabancı İşçi İrtibat Bürolarında çalışan Yabancı Uyruklu şahıslardan ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

c. Teknik İşbirliği veya benzeri anlaşmalar uyarınca gelen uzmanlardan ise çalıştığı Bakanlık veya kuruluş,

Aracılığı ile Gümrük İdarelerine başvurarak taşıtlarının yurtta kalma sürelerini en fazla bir yıl için uzattırabilirler ve bu işlem ilgilinin görevinin devam ettiği sürece periyodik olarak yenilenebilir.

Süresinde Çıkmayan Taşıtlar Hakkında Yapılan İşlemler

1. Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile Türkiye’ye getirilip tekrar çıkarılmayan taşıtlar hakkında daha önceki bölümlerde belirtilen esaslara göre işlem yapılır.

2. Taşıt Sahibi

a. Elçilik, Konsolosluk, Uluslararası Kuruluşlarda çalışan diplomat, idari teknik personel olmayan memurlardan ise, taşıta ait gümrük vergi ve resimlerinin tahsili için Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile adı geçen kuruluşlar,

b. Yabancı İşçi İrtibat Bürolarında çalışan şahıslardan ise taşıta ait gümrük vergi ve resimlerin tahsili için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ile Yabancı İşçi İrtibat Büroları veya diğer kuruluşlar,

c. Teknik İşbirliği veya benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanlardan ise taşıtlarına ait gümrük vergi ve resimlerinin tahsili için taahhütnameyi veren Kuruluşlar,

Nezdinde taşıtın ilk giriş işlemini yapan Gümrükler Başmüdürlükleri müstakil Gümrük Müdürlüklerince gerekli takibat yapılır.

Bu Taşıtların Kimler Tarafından Kullanılabileceği

Türkiye’de belirli ve geçici bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak üzere gelen yabancı şahısların taşıtlarının esas olarak mülkiyet belgesinde ismi yazılı şahıs tarafından kullanılması gerekir.

Ancak, 1615 sayılı Gümrük Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinde de hüküm altına alındığı gibi, bu tür taşıtların ilgili şahısların yanı sıra aile ünitesine dahil şahıslarca da (Eşi ve beraber oturdukları çocukları) kullanılmasına izin verilmiştir.

İlgili ya da aile ünitesine dahil kişiler dışında kullanıldığı Trafik denetimleri sırasında tespit olunan taşıtlar trafik ekiplerince en yakın gümrük idaresine teslim edilir ve Gümrük Kanunu’nun 156 ncı maddesi hükmünce para cezası uygulanır.

Tekerrürü halinde, gümrük idareleri taşıt sahibinin işlemlerini iptal ederek taşıtın yurt dışı edilmesini sağlar.

Yurt Dışında Pasaporttan Araca Ait Kayıt Silme

Türkiye’ye gelen Türk veya yabancı uyruklu şahısların pasaportlarına konulan ve Türkiye’den çıkarken silinmeyen taşıt kayıtlarının, yabancı memleketlerdeki Gümrük, Trafik, Belediyeler vb. yetkili kuruluşlar tarafından verilen belgelerin TC. Maliye Müşavirlikleri kanalıyla gönderilerek Gümrük Müsteşarlığında (Gümrükler Genel Müdürlüğü ya da Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) tetkiki neticesinde taşıtın yurtdışında olduğuna kanaat getirildiği takdirde adı geçen Müşavirliklere verilecek bilgiye istinaden TC. Maliye Müşavirliklerince silinmesi mümkündür.