Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Yabancıların Türkiye'de Evlenmesi , 24.08.2011

Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya ayni devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.

Ayni devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye'deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.

Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.

Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilirler.

Vatansız veya vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenmesi:

Vatansız veya mültecilerle, vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir.

Bunların evlenmeye engel durumlarının bulunup bulunmadığı, Türkiye'de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten verilecek evlenme ehliyet belgesi ile, henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalardaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tespit edilir.

Evlenme Ehliyeti ve Şartları

Evlenebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gereklidir.

 1. Reşit olmak.

 2. Mümeyyiz olmak.

 3. Yakın akraba olmamak.

 4. Evli olmamak (boşanmış olma durumunda kesinleşmiş mahkeme kararı)

 5. Kadın için kanuni evlenme yasağı bulunmamak.

 6. Kazai evlenme yasağı bulunmamak.

 7. Zührevi ve bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Müracaat Sırasında Doldurulması Gereken Belgeler

 1. 4 adet Evlenecek kişilerce imzalanmış "Evlenme Beyannamesi"

 2. Nüfus cüzdanının asli, yabancılar için pasaport,kendi Konsolosluklarının ya da bulunulan ülkenin vatandaşı ise yerel makamlarının düzenleyecekleri onaylı doğum belgesi(birth certificate)

 3. Sağlık raporu (Eslerden birinin talebi halinde)

 4. 4'er adet vesikalık resim.

 5. Medeni durumlarını gösterir resmi belge.

 6. Evlenme Ehliyet Belgesi (Certificate of Capacity to Marry).

Yabancılar için, yetkili merkezi makamlar veya o devletin mahalli temsilcilikleri tarafından verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan evlenme ehliyet belgesi.