Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Yabancı Ülkelerde Vefat Edenlere Ait Eşyanın İthali , 24.08.2011

Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü nedeniyle Türkiye’de ikamet edenlere veya Türkiye’ye kesin olarak dönen Türk vatandaşlarına miras yoluyla intikal eden intikal eden kişisel eşya, ev eşyası ve kullanılmış bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri aranmamaktadır.

Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide getirilen eşya için tanınmaktadır. Ancak, bu süre mücbir sebebin tevsiki koşuluna bağlı olarak gümrük idaresince uzatılabilmektedir.

Diğer yandan, alkol ürünleri, tütün ve tütün mamülleri, motorlu ticari araçlar, ölen kişinin mesleğini veya sanatını icra etmesi için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar hariç, herhangi bir meslek veya sanatın icrası için kullanılan alet ve cihazlar, hammadde stokları ve mamul veya yarı mamül ürünler ve normal aile ihtiyaçlarından fazla miktarlarda bulunan canlı hayvanlar ile tarım ürünleri gümrük vergileri muafiyetinden yararlandırılmamaktadırlar