Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Geçici İthalat İzni

Riyad Büyükelçiliği 06.12.2015

Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Geçici İthalat İzni

13.10.2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar” çerçevesinde anılan Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendinde yahılan değişiklikle;

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olan kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilecek geçici ithalat izni süresi 6 aydan 24 aya çıkarılmıştır.

Sözkonusu izinden faydalanılması için gerekli olan şartlar:

-Kişinin Türkiye gümrük bölgesine girişinden önceki bir yıl içerisinde en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir.

-Bununla birlikte, sözkonusu taşıtın, taşit sahibi ve taşıt sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi veya usul ya da füruu olan kişiler dışındaki kişilerce kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

-İzin sürelerinin tamamı kullanılmadan yurtdışına çıkan taşıtların tekrar Türkiye’ye girişinde süreleri 730 güne (2 yıl) tamamlanmaktadır.

-Sürelerin tamamı kullanılarak taşıtın yurtdışına çıkışının gerçekleştirilmiş olması halinde, yeniden Türkiye’ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları gerekmektedir.