Geçici Ithalat Rejimi Kapsamında Türkiye'ye Götürülecek Özel Araçlara Uygulanacak Işlemler

Riyad Büyükelçiliği 25.07.2007
Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan yararlanılarak Türkiye'ye getirilecek özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin olarak Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı tarafından hazırlanan açıklama notu, 1 Haziran 2007 tarih ve 26539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde güncellenerek aşağıda sunulmuştur.
Konu hakkında ayrıntılı bilgiye “http:/www.gumruk.gov.tr” adresinden ulaşılması mümkündür.
En iyi dileklerimizle,
1- Geçici ithalat kapsamında yurtdışından Türkiye’ye getirilecek özel kullanıma mahsus bir kara taşıtı, herhangi bir 12 aylık dönem içerisinde yurtiçinde en fazla 180 gün kalabilir.
2-Yurtdışında yaşayıp emekli olanların (malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakki kazananlar dahil) emekli olduklarını gösterir ilgili ülke sosyal güvenlik kuruluşlarınca verilen belgenin Türkçe tercümesinin Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya noterlikçe onaylı bir örneğinin ibrazı halinde taşıtları için 1 yıl süre verilir.
3-Verilen bu sürelerin sonunda taşıtın yurtdışına çıkarılması zorunludur.
4-Bu sürelerin tamamının kullanılmasından sonra taşıtları ile birlikte yurtdışına çıkış yapan kişilerin çıkış tarihinden itibaren en az 6 ay süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları halinde ayni kapsamda yeniden taşıt getirmelerine izin verilir.
5-Taşıtların Türkiye'ye girişi sırasında giriş gümrüğüne, mülkiyet belgesi ile Türkiye'de geçerli olan ve kalınacak süreyi kapsayan sigorta poliçesinin ibrazı zorunludur.
6-Sigorta poliçesinin süresinin Türkiye'de kalınacak süreden daha az olması, yeterli olmaması halinde ise en çok sigorta poliçesi süresi kadar süre verilerek, taşıtın girişine izin verilir.
7-Mülkiyet belgesi yoksa veya mülkiyet belgesinin bir başka kişi adına düzenlenmiş olması halinde geçerli bir vekaletname ibraz edilmemiş ise taşıtın Türkiye'ye girişine izin verilmez.
8-Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekaleten getirilmesi durumunda, Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya noterlikçe onaylı vekaletnamelerin yanısıra, ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet müdürlüğü ve mahkeme gibi resmi makamlarınca onaylanmış olan gerçek kişilerin kendi aralarında düzenledikleri, Uluslararası Tur İttifakı (AIT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen, otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekaletnameler ile kiralanmak suretiyle (Rent A Car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler kabul edilerek taşıtın girişine izin verilir. Bu belgelerin uygunluğundan şüphe duyulması halinde ise Türkçe tercümeli örnekleri istenir.
9-Kiralanmak suretiyle (Rent A Car) getirilen taşıtlara en çok kira sözleşmesi süresi kadar süre verilir.
10-Taşıt sahiplerinin kanuni yurtta kalma süresi içerisinde taşıtsız olarak yurtdışına geçici çıkmak istemeleri halinde taşıtın herhangi bir gümrük idaresinin denetimine bırakılması gerekir.
11-Taşıtların getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, kanuni yurtta kalma süreleri içerisine yurtdışına çıkarılmaması veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi, başka bir sahsa devredilmesi, satılması, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması, taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi hallerinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238.maddesi hükümleri çerçevesinde ceza uygulanır.